###HEADER_MOBILE###

Generelle forretningsbetingelser

Salgsbetingelser

Gældende fra  januar 2016

WestCrown GmbH
Dieter-Fuchs-Straße 5-9, D-49201 Dissen
i det følgende kaldet "WestCrown"
 


1. Gyldighedsområde og ændring af nærværende forretningsbetingelser


Nedenstående betingelser er, såfremt andre betingelser ikke udtrykkeligt er godkendt eller aftalt skriftligt, gældende for alle retshandler – også fremtidige – mellem WestCrown og aftaleparten (erhvervsdrivende og forbrugere). Skulle enkelte betingelser være ugyldige, er de øvrige betingelser fortsat gældende.

Det samme gælder, hvis enkelte betingelser ikke bliver en del af kontrakten.

Aftalepartens generelle forretningsbetingelser finder ikke anvendelse, selv om WestCrown ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod anvendelse af dem.


2. Indgåelse af aftaler

Hvis der indgås aftaler med erhvervsdrivende med forbehold for skriftlig bekræftelse eller bekræftelse pr. telefax, er indholdet af WestCrowns bekræftelsesskrivelse afgørende, hvis modtageren ikke omgående gør indsigelse. Over for forbrugere vil WestCrown gøre opmærksom på denne konsekvens i bekræftelsesskrivelsen.

 

3. Levering

(1) Levering sker hurtigst muligt, såfremt der ikke er aftalt et bestemt leveringstidspunkt eller en leveringsfrist. Ved stærk varme, frost eller frostrisiko bortfalder pligten til at overholde leveringstidspunktet eller leveringsfristen, indtil der indtræder egnede vejrforhold. I sådanne tilfælde underretter WestCrown omgående aftaleparten herom.

(2) WestCrown er berettiget til at foretage delleveringer, hvis delleveringen er anvendelig for aftaleparten ud fra det aftalte bestemmelsesformål, hvis der er sikkerhed for leveringen af de resterende bestilte varer, og hvis der ikke herved opstår en betydelig ekstra arbejdsbyrde eller yderligere omkostninger for aftaleparten, medmindre Westcrown erklærer sig villig til at afholde disse omkostninger.

(3) Såfremt levering som følge af force majeure, myndighedstiltag, virksomhedslukning, strejke, ekstreme vejrforhold eller lignende omstændigheder – også hos WestCrowns leverandør, i det omfang disse omstændigheder ikke kan lægges Westcrown til last – umuliggøres eller vanskeliggøres i uforholdsmæssig grad i henhold til BGB § 275, stk. 2, frigøres WestCrown fra sin leveringspligt, så længe forhindringen og dennes eftervirkninger varer ved.  Drejer det sig ikke om en kortvarig forhindring, og kan forhindringen ikke lægges Westcrown til last, er Westcrown også berettiget til at træde tilbage fra aftalen. I tilfælde af manglende eller utilstrækkelig levering til WestCrown fra WestCrowns leverandører er WestCrown helt eller delvis fritaget for sine leveringsforpligtelser i handelskøb. Fritagelse for leveringsforpligtelsen foreligger kun, hvis WestCrown har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at opfylde sin leveringspligt og har udvist fornøden omhu ved udvælgelse af sine leverandører. WestCrown er i så fald forpligtet til på anmodning at overdrage sine krav mod leverandøren til den erhvervsdrivende. I dette tilfælde har den erhvervsdrivende fortsat pligt til at erlægge sin modydelse i medfør af § 326, stk. 3, i BGB.  WestCrown underretter omgående den erhvervsdrivende om ovenstående hændelsers indtræden og den manglende tilgængelighed, og i tilfælde af tilbagetræden fra aftalen tilbageføres den erhvervsdrivendes modydelser omgående.

(4) WestCrown kan lægge stigninger i transportudgifterne og prisstigninger oven i vederlaget, hvis levering sker senere end en måned efter aftalens indgåelse.

(5) Ansvar og risiko for købte levende dyr overgår til aftaleparten ved overdragelse. Ved aftale om "slagtet vægt" overgår ansvar og risiko til aftaleparten efter afsluttet vejning på slagtestedet og kontrolmyndighedernes frigivelse.

(6) Transport – også inden for samme transportsted – sker for aftalepartens regning, medmindre varen fragtes med køretøjer tilhørende en speditør, som WestCrown har hyret. Ved transport til en erhvervsdrivende – også fra et tredje sted – bærer WestCrown risikoen, hvilket også gælder ved fragtfri levering. WestCrown vælger transporttype, såfremt aftaleparten ikke har givet særlige anvisninger herom. Transportforsikring tegnes af WestCrown efter ønske fra aftaleparten i det af denne ønskede omfang og for dennes regning.

(7) Ved levering aftalt med den erhvervsdrivende forudsættes, at adgangsvej og leveringssted er egnet til kørsel med en tung lastbil og ikke er begrænset af vejrforholdene. Såfremt den leverende lastbil forlader den egnede adgangsvej efter anvisning fra den erhvervsdrivende, hæfter sidstnævnte for eventuelle skader. Udgifter opstået som følge af manglende tilgængelighed på adgangsvejen eller leveringsstedet afholdes af den erhvervsdrivende i dennes egenskab af køber.
Såfremt leveringsstedet ved levering ikke er bemandet, således at der ikke kan udstedes kvittering for modtagelsen, dokumenteres tid og sted for levering ved chaufførens underskrift på følgesedlen.

(8) Får aftaleparten via en af WestCrown hyret speditør leveret en vare, der er pakket i returemballage, bevarer WestCrown altid ejendomsretten til returemballagen. Aftaleparten har pligt til at tilbagelevere returemballagen til WestCrown i samme antal, art og stand. Til det formål opretter WestCrown eller en af denne hyret speditør en kontooversigt over returemballage, hvis saldo skal bekræftes af aftaleparten. Dersom der ikke inden for fem dage efter tilsendelse af oversigten er kommet en tilbagemelding fra aftaleparten, antager WestCrown uden yderligere opfordring, at den anførte beholdning er korrekt, og at der er tale om stiltiende bekræftelse. Denne beholdning lægges derefter til grund ved efterfølgende leverancer.


4. Reklamationer

(1) Reklamationer som følge af en vares åbenlyst mangelfulde eller åbenlyst afvigende beskaffenhed eller som følge af levering af en åbenlyst anden vare end den bestilte kan kun foretages af den erhvervsdrivende omgående, dog senest inden for 24 timer efter modtagelse af varen, eller efter at manglen er blevet åbenlys.

(2) Den erhvervsdrivende skal straks efter modtagelse kontrollere, om varen er behæftet med tingsmangler, f.eks. med hensyn til mængde, kvalitet, beskaffenhed, og har pligt til at notere åbenlyse mangler på kvitteringen for modtagelsen. I øvrigt gælder HGB § 377 i relation til den erhvervsdrivende. Skader under transporten berettiger ikke til at nægte modtagelse over for WestCrown.

(3) Ved reklamationer er den erhvervsdrivende kun berettiget til at kræve afhjælpning. Såfremt en sådan mislykkes, har den erhvervsdrivende ret til at hæve købet eller få nedslag i købesummen. Virksomhedens rettigheder ved videresalg af den mangelfulde vare til en forbruger (leverandørregres) gælder uændret.

(4) I tilfælde af reklamationer over dyr er WestCrown til enhver tid berettiget til efter advisering herom at lade de pågældende dyr inspicere, undersøge og behandle af WestCrowns dyrlæge under overværelse af aftaleparten i dennes lokaler. Omkostningerne hertil afholdes af WestCrown.


5. Mangelsbeføjelser

WestCrown hæfter for mangelsbeføjelser i et år fra levering bortset fra de tilfælde, der er nævnt i BGB § 309, nr. 7, litra a og b. For forbrugere gælder denne frist kun ved salg af brugt løsøre/dyr. I handelskøb er det med forbehold for de i 1. pkt. nævnte tilfælde ikke muligt at gøre ansvar for mangelsbeføjelser gældende. WestCrown hæfter over for erhvervsdrivende kun for offentlige ytringer, særligt reklamer, som WestCrown har indsat i aftalen til egne formål eller udtrykkeligt har inddraget i aftalen.

 

6. Betaling

(1) Såfremt ikke andet er aftalt, skal betaling ved leveringer og erlagte ydelser fra WestCrown falde omgående efter fakturamodtagelse uden fradrag af nogen art. Ved levering eller ydelse på kredit beregnes betalingsfristen ud fra datoen for levering og erlagt ydelse.(2) Betaling pr. veksel er kun tilladt efter udtrykkelig aftale og gælder også da kun som foreløbig opfyldelse.

(3) Diskonteringsrenter og inkassorenter afholdes af aftaleparten og forfalder omgående til betaling.

(4) Ved betaling med check er WestCrowns modtagelse af checken ikke gældende som betaling, men først den endelige indløsning af checken.

(5) Aftaleparten kan kun foretage modregning med modkrav, som ikke bestrides af WestCrown eller er retskraftige. Aftaleparten kan ikke gøre brug af tilbageholdelsesret, såfremt denne ikke hidrører fra samme retlige forhold. Overdragelse af aftalepartens fordringer mod Westcrown er ikke mulig.

(6) WestCrown kan til enhver tid foretage modregning i aftalepartens fordringer med sine fordringer eller fordringer tilhørende associerede virksomheder eller kapitalinteresser i medfør af HGB § 271.  Ved fordringer tilhørende kapitalinteresser gælder dette, såfremt fordringen tidligere er blevet overdraget til WestCrown.

 

7. Kassekredit

(1) Alle gensidige fordringer på baggrund af forretningsrelationen kan, såfremt dette er aftalt særskilt, indsættes på en kontokurant, for hvilken bestemmelserne i HGB §§ 355 ff er gældende.

(2) På kontokurantkontoen forrentes WestCrowns fordringer med 8 procentpoint over basisrentesatsen.

(3) WestCrown udsender mindst en gang om året en saldomeddelelse, der gælder som opgørelse. Saldoen gælder som anerkendt, hvis kontohaver ikke gør indsigelse inden for seks uger fra modtagelse af opgørelsen. WestCrown gør særskilt opmærksom herpå ved fremsendelse af opgørelsen. Retlige krav påvirkes ikke.

 

8. Prisfastsættelse

Såfremt der ikke er indgået andre aftaler, har WestCrown ret til at fastsætte prisen efter et rimeligt skøn.

 

9. Manglende opfyldelse

(1) Købesummen forfalder omgående til betaling, hvis aftaleparten endegyldigt nægter betaling heraf. Samme retsvirkning indtræder, såfremt aftaleparten ved aftalte ratebetalinger er i restance med et beløb, der overstiger én rate, og såfremt restancebeløbet udgør mindst 10 % af købesummen. I tilfælde af endelig nægtelse af betaling af købesummen kan WestCrown også uden at angive en tillægsfrist afvise at opfylde købsaftalen og kræve erstatning for alle opståede omkostninger, udlæg samt godtgørelse for værdiforringelse.

(2) I restanceperioden skal en forbruger betale morarenter på 5 procentpoint over den gældende basisrentesats, mens en erhvervsdrivende skal betale morarenter på 8 procentpoint over basisrentesatsen. Der tages forbehold for at gøre yderligere tab gældende og for muligheden for at forlange højere renter af en anden retsgrund. WestCrown kan forlange forudbetaling, delvis forudbetaling og overdragelse mod kontant betaling.

(3) Ved aftalepartens fordringshavermora kan WestCrown opbevare varen hos sig selv eller tredjemand for aftalepartens regning og risiko eller realisere varen på egnet vis for aftalepartens regning, uden at der kræves forudgående meddelelse herom.

 

10. Ejendomsforbehold

(1) Ejendomsretten til den af WestCrown eller på dennes vegne leverede vare, herunder dyr og disses eventuelle afkom, forbeholdes indtil betaling af den fulde købesum. I handelskøb gælder dette også for alle fordringer, som WestCrown har eller i fremtiden får mod en erhvervsdrivende på baggrund af forretningsrelationen. Såfremt aftaleparten handler i strid med aftalen, herunder særligt hvis aftaleparten kommer i restance med betaling, er WestCrown efter angivelse af en rimelig frist berettiget til at træde tilbage fra aftalen. Aftaleparten opbevarer varen for WestCrown.

(2) Blandes eller samles den af ejendomsforbeholdet omfattede vare uigenkaldeligt med andre varer, opnår WestCrown medejendomsret til den opblandede vare i et forhold, der svarer til værdien af den af ejendomsforbeholdet omfattede vare sammenholdt med værdien af den dermed opblandede vare på tidspunktet for opblanding eller samling.

(3) Aftaleparten har pligt til omgående at underrette WestCrown om pantsætning eller øvrige begrænsninger af den af ejendomsforbeholdet omfattede vare.

(4) Såfremt aftaleparten som forpagter af en landbrugsgrund har pantsat sit inventar i henhold til bestemmelserne i den tyske forpagtningskreditlov, skal de af WestCrown leverede dyr under ejendomsforbehold indskrives i pantsætningsaftalen eller et tillæg og opføres med særlige kendetegn og undtages fra pantsætningen. Denne aftale, som forpagter skal indgå med panthaver, skal deponeres hos den kompetente byret. WestCrown skal omgående underrettes herom.

(5) Aftaleparten skal på WestCrowns anmodning og for egen regning i tilstrækkeligt omfang forsikre nyværdien af de varer, der tilhører WestCrown, mod de sædvanlige risici og overdrage forsikringskravene til WestCrown. WestCrown er endvidere berettiget til at betale forsikringspræmierne for aftalepartens regning.

(6) En erhvervsdrivende er kun berettiget til at videresælge varen, også en vare fremstillet ved opblanding, samling, forarbejdning eller bearbejdning, som led i sine sædvanlige forretninger. Den erhvervsdrivende har ikke tilladelse til at disponere over varen på anden vis, herunder ved pantsætning eller overdragelse til sikkerhed.

(7) Den erhvervsdrivende afstår allerede nu samtlige fordringer fra videresalg af den af ejendomsforbeholdet omfattede vare eller den vare, der er fremstillet af varen ved forarbejdning eller bearbejdning til WestCrown. Det samme gælder for øvrige fordringer, der træder i stedet for den af ejendomsforbeholdet omfattede vare eller i øvrigt fremstilles i forbindelse med varen. Ved fordringer fra salg af varer, som WestCrown som følge af opblanding eller samling har erhvervet medejendomsret til, afstår den erhvervsdrivende allerede nu et førsteprioritets delbeløb, der svarer til WestCrowns medejendomsandel i den solgte vare, til WestCrown. Sælger den erhvervsdrivende varer, som WestCrown har ejendomsret eller medejendomsret til, sammen med andre varer, som ikke tilhører WestCrown, til en samlet pris, afstår den erhvervsdrivende allerede nu et førsteprioritets delbeløb, der svarer til den af ejendomsforbeholdet omfattede vares andel af denne samlede fordring, til WestCrown.

(8) Den erhvervsdrivende har bemyndigelse til at inddrive de afståede fordringer i forbindelse med videresalget. WestCrown kan til enhver tid tilbagekalde dette inkassomandat, såfremt den erhvervsdrivende ikke overholder sine betalingsforpligtelser, er i restance med betalingen, der er indgivet konkursbegæring eller anmodet om betalingsstandsning, eller tredjemand har iværksat tvangsfuldbyrdelse. Den erhvervsdrivende skal på begæring angive kreditorerne til den afståede fordring, meddele disse om afståelsen og udlevere afståelsesmeddelelserne til WestCrown. Så længe den erhvervsdrivende ikke overholder sine betalingsforpligtelser, offentliggør WestCrown ikke afståelsen. Overstiger den realiserbare værdi af WestCrowns eksisterende sikkerheder den sikrede fordring med i alt mere end 10 %, har WestCrown på begæring fra den erhvervsdrivende pligt til at frigive sikkerheder efter valg.


 
11. Erstatningsansvar

 

(1) Aftaleparten kan ikke gøre erstatningskrav gældende, uanset hvilken retsgrund de støttes på, hvilket særligt også gælder manglende overholdelse af pligter i gældsforholdet samt retsstridige handlinger.

(2) Dette gælder ikke, såfremt der er tale om ufravigelige ansvarsgrunde i lovgivningen, herunder i tilfælde af

  • svigagtighed, forsæt og grov uagtsomhed
  • beskadigelse af liv, helbred eller sundhe
  • overtagelse af en garanti, f.eks. for en egenskabs tilstedeværelse
  • tilsidesættelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser
  • ansvar efter produktansvarsloven.

(3) Erstatningskrav som følge af uagtsom tilsidesættelse af kontraktlige forpligtelser er begrænset til de kontrakttypiske, forudsigelige tab.

(4) Såfremt der foreligger begrænset eller intet ansvar, gælder dette også for det personlige ansvar, som WestCrowns funktionærer, øvrige medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere måtte have.

(5) Ændring af bevisbyrden til ulempe for aftaleparten står ikke i forbindelse med ovenstående bestemmelser.

 

12. Opfyldelsessted, værneting og anvendt ret

(1) For begge parter er opfyldelsesstedet lokalerne i WestCrowns hovedkontor, såfremt aftaleparten er erhvervsdrivende, eller denne er en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særformue eller dennes bopæl er beliggende uden for Forbundsrepublikken Tyskland.

(2) Er aftaleparten erhvervsdrivende eller en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særformue, kan WestCrown kun anlægge sag ved opfyldelsesstedets værneting og kun indstævnes ved dette værneting.

(3) Den på opfyldelsesstedet gældende ret er bestemmende for alle retsforhold mellem den aftalepart, der er erhvervsdrivende, og WestCrown, hvilket også gælder, hvis tvisten føres i udlandet.

(4) Mundtlige tillægsaftaler mellem aftaleparten og WestCrown er ikke juridisk bindende. Sådanne skal foreligge på skrift for at være gyldige.